Projekty

Zrealizované projekty

Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov

Viac informácií nájdete tu

Predstavenie regionálnych energetických koncepcií

Zaradenie projektu

„Predstavenie regionálnych energetických koncepcií” (v orig. “Introduction of Regional Energy Concepts”) je projektom EÚ, operačného programu cezhraničnej spolupráce „CENTRAL EUROPE programme” s akronymom„CEP-REC“, v ktorom vystupujú všetky členské štáty strednej Európy ako projektoví partneri.

Trvanie projektu

09/2011 – 03/2014

Hlavný cieľ projektu

V rámci cezhraničnej spolupráce podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšiť tak energetickú efektívnosť na lokálnej i medzinárodnej úrovni s dôrazom na trvalú udržateľnosť energetického rozvoja.

Cieľové skupiny

 • obce a mestá, ktoré sú aktívne v energetickom sektore;
 • firmy a podniky, ktoré majú záujem o efektívny energetický rozvoj a medziregionálnu spoluprácu;
 • príslušné mimovládne, vedecké a vzdelávacie inštitúcie;
 • všeobecná verejnosť.

Viac informácií nájdete tu

Projekt CEP-REC bol zrealizovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007-2013 a spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Získajte najnovšie informácie o projekte CEP-REC prostredníctvom newsletter-u. Zaregistrujte sa tu

Druhý newsletter projektu CEP-REC si môžete stiahnuť tu

Tretí newsletter projektu CEP-REC si môžete stiahnuť tu

Štvrtý newsletter projektu CEP-REC si môžete stiahnuť tu

Piaty newsletter projektu CEP-REC si môžete stiahnuť tu

ClusterPoliSEE Project – Smarter Cluster Policies for South East Europe

Zaradenie projektu

„ClusterPoliSEE Project – Smarter Cluster Policies for South East Europe” je projektom EÚ, operačného programu cezhraničnej spolupráce „SOUTH EAST EUROPE programe“ s akronymom„ClusterPoliSEE“, v ktorom vystupujú všetky členské štáty juhovýchodnej Európy ako projektoví partneri.

Trvanie projektu

05/2012 – 10/2014

Hlavný cieľ projektu

Zdokonaliť schopnosti regionálnych stratégov, aby dokázali zabrániť, resp. predvídať zmeny a vytvárať stratégie s inteligentným zameraním (tzv. “smart specialization”). Výsledkom by malo byť zlepšenie podmienok pre fungovanie klastrov, čím sa urýchli proces ich odlíšenia od konkurencie a štrukturálnej zmeny v rámci znalostnej ekonomiky, ktorá všetkým regiónom juhovýchodnej Európy ponúka možnosť uplatnenia.

Cieľové skupiny

 • regionálne orgány;
 • vysoké školy, univerzity;
 • vedecké inštitúcie;
 • asociácie na podporu podnikania.

Inteligentná energia (ďalej len „ITE“)

Zaradenie projektu

Projekt ITE je Operačným programom cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Východisková situácia

Projekt si kladie za cieľ rozvinúť sa viacerými spôsobmi v rámci bilaterálnej a medziregionálnej spolupráce rakúskych a slovenských regiónov na regionálnej, komunálnej ako aj privátnej úrovni v sektore trvalého rozvoja energií. Dlhodobo bude cieľ projektu nasmerovaný k úplnej nezávislosti od dovozu energií (väčšinou fosílnych).
Pri sledovaní environmentálnych cieľov (ochrany klímy) sa bude brať zreteľ na čo najlepšie využívanie lokálnych a regionálnych disponibilných zdrojov v záujme čo najvyššej pridanej hodnoty pre región. Dôraz sa bude pritom klásť na suroviny, taktiež na zdroje ako slnko, vietor, voda a odpad.

Projekt sa zameriava na:

 • energetickú efektívnosť
 • skladovanie
 • výrobu energie

Všeobecne sa zameriava na zníženie regionálnej závislosti na dovoze energie a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Trvanie projektu

01.10.2009 – 31.06.2012

Ciele projektu ITE

Projekt má prispieť k cieľom ochrany klímy podľa Kyótskeho protokolu, pričom regionálne zníženie výroby CO2 stojí v popredí:

 • Využitie primárnych regionálnych disponibilných obnoviteľných energetických zdrojov na krytie energetických potrieb.
 • Prispieť k vytvoreniu zmysluplného mixu zdrojov energií v zmysle dlhotrvajúceho nadregionálneho energetického hospodárstva.
 • Prispieť k redukcii spotreby energií, aby sa obzvlášť zredukovala dovozová závislosť na fosílnych nosičoch energií.
 • Cezhraničný rozvoj kompetencií v oblasti obnoviteľného a trvalého energetického hospodárstva.

Cieľové skupiny

 • obce a mestá, ktoré sú aktívne v energetickom sektore
 • podniky, ktoré majú záujem na relevantných postupoch alebo produktoch, či ponúkajú alebo rozvíjajú služby a majú záujem o medziregionálnu spoluprácu
 • príslušné mimovládne, vedecké a vzdelávacie inštitúcie

Aktivity

Záverečné výstupy

Publikácie “Best practices”

Lokálne energetické štúdie

Komparatívna štúdia energetickej bezpečnosti Burgenlandu a TTSK

Bola vypracovaná v anglickom jazyku a môžete si ju stiahnuť tu

Návrh databázy hodnotenia SKK v dlhodobej prevádzke jadrových elektrární

Zaradenie projektu

Projekt je financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 140/2010/2.2/OPVaV ako súčasť projektu “Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie. EnKS tu vystupuje ako vyhotoviteľ “Časti B”.

Zadávateľ projektu

DECOM, a.s.
Sibírska 1

917 01 Trnava

Obsah projektu

Projekt pozostáva z dvoch samostatných častí:
 • časť A – Vypracovanie Expertíz na nasledovné témy:
 1. Návrh „Databázy hodnotenia SKK v dlhodobej prevádzke JE“ (Expertíza);
 2. Rozsah, obsah a štruktúry dokumentácie pre proces povoľovania dlhodobej prevádzky (Expertíza);
 3. Rozsah, obsah a štruktúry dokumentácie pre potreby prevádzkovateľa (Expertíza).
 • časť B – Vypracovanie Posudkov na nasledovné témy:
 1. Návrh „Databázy hodnotenia SKK v dlhodobej prevádzke JE“ (Posudok);
 2. Rozsah, obsah a štruktúry dokumentácie pre proces povoľovania dlhodobej prevádzky (Posudok);
 3. Rozsah, obsah a štruktúry dokumentácie pre potreby prevádzkovateľa (Posudok).

Termín plnenia

Bude stanovený na základe podpisu pripravovanej Zmluvy podľa nasledovného:
 • časť A: Lehota na vypracovanie Expertíz bude 20 dní od uzavretia Zmluvy;
 • časť B: Lehota na vypracovanie Posudkov bude 10 dní od odovzdania podkladov (Expertíz).

Zámer projektu

Vypracovanie metodických postupov hodnotenia spôsobilosti dlhodobej prevádzky jadrových elektrární (JE) a ich vplyv na životné prostredie. Daný zámer projektu vychádza z potreby vytvárania podkladov, na základe ktorých bude možné konkrétnu JE uviesť opätovne do prevádzky po predchádzajúcom vykonanom audite JE.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu financovaného z fondu Európskej únie je Podpora výskumu nových postupov pre dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární prostredníctvom spolupráce podnikateľskej a akademickej sféry, pričom tento sa v rámci projektu realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov :

 1. výskum a aplikácia nových postupov pre dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární so zohľadnením vplyvu na životné prostredie;
 2. posilnenie spolupráce v oblasti VaV medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou a budovanie nového výskumno-vývojového centra DECOM a ÚMMS SAV.
Údaje o nás

Energetický klaster západné Slovensko

záujmové združenie právnických osôb IČO: 37 840 436 DIČ: 202 293 0624
Poštová adresa

Energetický klaster

Starohájska 10 917 01 Trnava Slovenská republika
Bankové spojenie

Energetický klaster

Prima banka IBAN:  SK80 5600 0000 0010 7876 3002
Kontakt

Mobil +421 905 498 103

Mobil +421 908 767 825

Email