O nás

V uplynulých rokoch Slovensko zaznamenalo výrazný nárast investícií v oblasti energetického priemyslu, ale aj prílev ďalších firiem na vysokej technologickej úrovni. Z daného dôvodu došlo k:

 • nárastu potrieb v oblasti vývoja a výskumu,
 • zvyšovaniu požiadaviek na kvalifikovanú a odborne pripravenú pracovnú silu,
 • potrebám adaptovať nové myšlienky a trendy na slovenské pomery.

Prostredníctvom uvedených aktivít možno zabezpečovať konkurencieschopnosť a trvalý rast podnikateľských subjektov pôsobiacich nielen v Trnavskom regióne, ale aj v rámci celej SR.

Ciele

EnKS je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb so sídlom v Trnave, ktoré má plniť úlohu partnerskej inštitúcie pre rozvoj energetického priemyslu a technologicky orientovaných firiem. Cieľom je zabezpečenie konkurencieschopnosti jeho členov v rámci Slovenskej republiky a zahraničia pri trvalom vytváraní podmienok čo možno najlepšieho využívania ľudských a technických kapacít, ich kvalitatívneho rastu a vytvárania nových investičných príležitostí v regióne.

Poslanie

Poslaním EnKS je vytvoriť vysoko prestížnu a modernú základňu pre rozvoj energetického priemyslu na Slovensku, ako predpokladu pre vedomostný a hospodársky rozvoj územia Trnavského samosprávneho kraja.

Prínos

EnKS je organizácia, ktorá má aktivizovať trvalý technologický a vzdelanostný rozvoj regiónu na báze princípu partnerstva.

Predmet činnosti

 • zabezpečovať servis a podporu pre firmy a organizácie pôsobiace v sektore energetického priemyslu, najmä v oblasti vedy, výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov energií, úspory energie, energetických zhodnocovaní odpadov, školení a marketingových aktivít,
 • organizovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami,
 • pre členov EnKS zabezpečovať tvorbu a realizáciu projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre vzdelávanie a adaptabilitu pracovných síl, firiem a organizácií na nové trendy a potreby,
 • zabezpečovať komunikáciu a spoluprácu firiem a organizácií, ktoré sú členmi EnKS,
 • organizovať odbornú školiacu činnosť najmä v oblasti transferu technológií a podpory regionálneho rozvoja,
 • vytvárať podmienky pre vstup nových investorov v oblasti inovácií,
 • zabezpečovať priamy transfer vlastných vedeckých a výskumných aktivít pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EnKS,
 • spolupracovať so zriaďovateľmi škôl a školami pri usmerňovaní výučby v kontexte požiadaviek praxe a komplexného prepojenia vzdelávania s potrebami zamestnávateľov
 • koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EnKS,
 • vyhľadávať a využívať možnosť čerpania finančných prostriedkov pre rozvojové projekty v regióne pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných a súkromných zdrojov,
 • vyhľadávať nové investičné možnosti v regióne,
 • spolupráca s regionálnymi rozvojovými agentúrami, s Regionálnym inovačným centrom Trnava,
 • spolupráca s domácimi a zahraničnými podnikateľmi a partnerskými inštitúciami,
 • vypracovanie stratégie energetickej bezpečnosti za účelom trvalo udržateľného rozvoja energetiky TTSK a vypracovanie miestnych energetických koncepcií na území trnavského regiónu,
 • poskytovať poradenskú činnosť,
 • vydavateľská a publikačná činnosť,
 • organizovanie spoločných konferencií, workshopov, exkurzií, seminárov a pod.

Stanovy združenia

Stanovy združenia si môžete stiahnuť tu.

Zakladateľská zmluva

Zakladateľskú zmluvu združenia si môžete stiahnuť tu.
Údaje o nás

Energetický klaster západné Slovensko

záujmové združenie právnických osôb IČO: 37 840 436 DIČ: 202 293 0624
Poštová adresa

Energetický klaster

Starohájska 10 917 01 Trnava Slovenská republika
Bankové spojenie

Energetický klaster

Prima banka IBAN:  SK80 5600 0000 0010 7876 3002
Kontakt

Mobil +421 905 498 103

Mobil +421 908 767 825

Email