Medzinárodná spolupráca

Dňa 15.12.2010 vznikol medzinárodný “Energetický klaster – CENTROPE” ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb, ktoré založili Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so svojím rakúskym partnerom Technologieoffensive Burgenland ako jeden z realizačných výstupov projektu Inteligentná energia v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o prvý medzinárodný energetický klaster s názvom “Energetický klaster – CENTROPE” (ďalej len “EnCC”) so sídlom na Sibírskej 1 v Trnave.

Ciele

 • vytvoriť siete klastra,
 • využívať cezhraničné skúsenosti a know-how smerujúce k prehĺbeniu bilaterálnej spolupráce zacielenej na výskum, vývoj a vzdelávanie v rámci využívania obnoviteľných zdrojov energií na území Trnavského samosprávneho kraja a Burgenlandu, ktorých výsledkom má byť cezhraničný rozvoj a trvalý energetický rast v tejto oblasti.

Predmet činnosti

 • zabezpečovať servis a podporu pre členov a organizácie pôsobiace v sektore EnCC, najmä v oblasti vedy, výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov energií, úspory energie, energetických zhodnocovaní odpadov, školení a marketingových aktivít,
 • zabezpečovať komunikáciu a spoluprácu firiem a organizácií, ktoré sú členmi EnCC,
 • pre členov EnCC zabezpečovať pomoc pri tvorbe a realizácii projektov a programov na podporu vytvárania podmienok pre vzdelávanie a adaptabilitu pracovných síl,
 • organizovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami v rámci EnCC,
 • organizovať odbornú školiacu činnosť najmä v oblasti transferu technológií a podpory regionálneho rozvoja na úrovni spolupráce so zahraničnými partnermi,
 • zabezpečovať spoluprácu pre vstup nových investorov v oblasti inovácií, zabezpečovať transfer vedeckých a výskumných aktivít pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EnCC,
 • spolupracovať so zriaďovateľmi škôl a školami pri usmerňovaní výučby v kontexte požiadaviek praxe a komplexného prepojenia vzdelávania s potrebami zamestnávateľov, výmeny skúseností a možností využívania vzdelávacích aktivít u zahraničných partnerov,
 • koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EnCC,
 • vyhľadávať a využívať možnosti čerpania finančných prostriedkov pre rozvojové projekty v regióne pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných a súkromných zdrojov v spolupráci so zahraničnými partnermi EnCC,
 • vyhľadávať a riadiť nové investičné možnosti na medzinárodnej úrovni a cezhraničnej spolupráci,
 • spolupráca s regionálnymi rozvojovými agentúrami, s Regionálnym inovačným centrom Trnava, agentúrami zahraničných partnerov,
 • spolupráca s domácimi a zahraničnými podnikateľmi a partnerskými inštitúciami,
 • vydavateľská a publikačná činnosť v spolupráci so zahraničnými partnermi,
 • organizovanie medzinárodných konferencií, workshopov, exkurzií, seminárov a iných vzdelávacích aktivít,
 • poskytovať poradenskú činnosť pre členov EnCC.

Chcete sa stať členom EnCC?

Medzinárodný energetický klaster “EnCC” je otvorené záujmové združenie, do ktorého môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia napr. slovenské a rakúske právnické osoby, príp. právnické osoby z iných štátov Európskej únie, ak vyplnia záväznú prihlášku. Potenciálny záujemca sa tak zaviaže spĺňať podmienky pre vznik členstva a prejaví vôľu zúčastňovať sa na aktivitách EnCC. Pridružený člen má právo podávať stanoviská, návrhy a pripomienky k činnosti EnCC.

Chcete sa stať členom siete ITE?

Medzinárodný energetický klaster ponúka aj členstvo v sieti ITE. Člen siete ITE sa žiadnym spôsobom nezaväzuje voči EnCC spĺňať podmienky pre vznik členstva. Stačí vyplniť prihlášku členstva do siete ITE, čím sa potenciálny záujemca stáva jej členom. Takýto člen nemá právo podávať stanoviská, návrhy či pripomienky k činnosti EnCC. Avšak je infomovaný o všetkom, čo sa v EnCC či v sieti ITE realizuje.

Záväzná prihláška do EnCC

Záväznú prihlášku resp. žiadosť o členstvo v EnCC si môžete v slovenskej verzii stiahnuť tu. Záväznú prihlášku („Registration Form“) resp. žiadosť o členstvo v EnCC si môžete v anglickej verzii stiahnuť tu.

Prihláška do siete ITE

Prihlášku do siete ITE resp. žiadosť o členstvo v sieti ITE si môžete v slovenskej aj anglickej verzii stiahnuť tu.

Zakladateľská zmluva a Stanovy EnCC

Zakladateľskú zmluvu so Stanovami EnCC si môžete v slovenskej aj nemeckej verzii stiahnuť tu.

Kontakty

 

 • Riaditeľ: Ing. Jozef Maudrý
 • E-mail: jozef.maudry {zavináč} encc-ite.com
 • Mobil: +421 905 498 103
Údaje o nás

Energetický klaster západné Slovensko

záujmové združenie právnických osôb IČO: 37 840 436 DIČ: 202 293 0624
Poštová adresa

Energetický klaster

Starohájska 10 917 01 Trnava Slovenská republika
Bankové spojenie

Energetický klaster

Prima banka IBAN:  SK80 5600 0000 0010 7876 3002
Kontakt

Mobil +421 905 498 103

Mobil +421 908 767 825

Email