Členstvo

Stanovy EnKS umožňujú nasledovné členstvo:

 • zakladajúci členovia,
 • pridružení členovia,
 • čestní členovia.

Zakladajúci členovia

Trnavský samosprávny kraj

 • Starohájska 10
 • 917 01 Trnava
 • predseda: Ing. Tibor Mikuš

Mesto Trnava

 • Hlavná 1
 • 917 01 Trnava

Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti

 • Námestie slobody 10
 • 909 01 Skalica

Zakladajúci členovia založili dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb písomnou zakladateľskou zmluvou dňa 12.11.2009.

Pridružení členovia

V súčasnosti má EnKS 6 pridružených členov.

 • SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely

Podmienky členstva

Podmienkou vzniku pridruženého členstva je písomná prihláška za člena, v ktorej záujemca prejaví súhlas so stanovami a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v EnKS. O prijatí za pridruženého člena rozhoduje Správna rada. O udelení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady. Na členstvo v EnKS nemá záujemca právny nárok.
Pridružení členovia EnKS sú slovenské a zahraničné právnické osoby, ktoré splnia podmienky pre vznik členstva definované v stanovách združenia a prejavia vôľu zúčastňovať sa na aktivitách a cieľoch EnKS, vyjadria súhlas s týmito stanovami, ak ich členstvo v združení schváli Správna rada. Pridružení členovia majú hlasovacie právo vo Valnom zhromaždení a majú právo podávať stanoviská, návrhy a pripomienky.
Čestní členovia EnKS sú slovenské a zahraničné právnické osoby, ktoré majú osobitné zásluhy na podpore rozvoja regiónu, s ktorými EnKS spolupracuje. Čestné členstvo schvaľuje a udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady. Čestní členovia nemajú hlasovacie právo
Členstvo v EnKS zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením z EnKS, ktoré je možné len v čase, keď to nie je na ujmu ostatných členov EnKS
 • vylúčením z EnKS za hrubé alebo opakované porušenie čo i len jednej z povinností vyplývajúcich z členstva v EnKS, na základe rozhodnutia Správnej rady
 • zánikom právnickej osoby – člena EnKS
Za dobrovoľné vystúpenie z EnKS sa pokladá jednostranný prejav vôle ukončiť členstvo v EnKS. Tento prejav vôle musí mať písomnú formu, prípadne musí byť schválený príslušným orgánom právnickej osoby – člena EnKS. Musí byť doručený predsedovi Správnej rady. Členstvo člena v EnKS sa pozastavuje okamihom doručenia prejavu vôle predsedovi Správnej rady a zaniká rozhodnutím Správnej rady.
V prípade, ak na základe rozhodnutia Správnej rady bude konštatované, že nie je možné dobrovoľne vystúpiť z EnKS, keďže je to na ujmu ostatných členov v EnKS, považuje sa žiadosť člena EnKS o dobrovoľné vystúpenie za neschválenú a členstvo takéhoto člena sa považuje za ukončené uplynutím troch mesiacov odo dňa neschválenia žiadosti tohto člena Správnou radou. Člen s pozastaveným členstvom v EnKS nemá hlasovacie právo. Členstvo čestného člena zaniká okamihom doručenia prejavu vôle predsedovi SR.
Za vylúčenie člena z EnKS sa pokladá rozhodnutie Správnej rady EnKS o zrušení členstva člena v EnKS. Člen môže byť vylúčený z EnKS, ak nespĺňa podmienky členstva v EnKS, alebo ak porušuje povinnosti vyplývajúce zo Stanov EnKS, z vnútorných predpisov schválených orgánmi EnKS a v súlade s rozhodnutiami orgánov EnKS a ani po jeho písomnom upovedomení nevykonáva kroky, ktoré by viedli k  náprave.
Pri zániku členstva v združení nemá člen právo na vrátenie dobrovoľných príspevkov poskytnutých na činnosť EnKS. V prípade zániku členstva zakladajúceho člena v EnKS, prechádzajú práva a povinnosti tohto zakladajúceho člena na pridruženého člena v takom poradí, v akom pristúpil k združeniu.

Práva členov EnKS

Člen EnKS vykonáva práva prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo prostredníctvom ním poverenej resp. splnomocnenej osoby. Práva člena EnKS:

 • zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov EnKS,
 • byť prizývaný na rokovania orgánov EnKS, ak sa bezprostredne týkajú jeho práv, záujmov a povinností,
 • slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným otázkam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať návrhy, námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti orgánov EnKS a žiadať ich posúdenie a riešenie,
 • žiadať o podporu svojich práv a oprávnených záujmov,
 • zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných EnKS,
 • byť informovaný o všetkých základných otázkach činnosti EnKS a jeho orgánov,
 • nahliadať do písomností, dát a archívov EnKS,
 • nárok na podporu a poradenské služby zo strany združenia vo všetkých záležitostiach, ktoré spadajú do poslania EnKS.

Povinnosti členov EnKS:

 • dodržiavať stanovy združenia, vnútorné predpisy schválené orgánmi EnKS a rozhodnutia orgánov EnK,
 • chrániť dobré meno a záujmy EnKS,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy EnKS a jej členov,
 • všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov EnKS,
 • poskytovať požadované textové a obrazové informácie najmä pre tvorbu vlastného informačného systému EnKS a plnenie úloh EnKS,
 • podporovať činnosť EnKS a jeho aktivity aj nad rámec vlastnej územnej pôsobnosti a aktívne sa zúčastňovať pri ich zabezpečovaní,
 • platiť ročné členské príspevky uvedené v týchto stanovách združenia. Ročné členské príspevky je možné platiť aj v jednotlivých splátkach na základe súhlasu Správnej rady. Následná zmena výšky členských príspevkov je v kompetencii Správnej rady bez potreby zmeny stanov združenia. Členský príspevok je potrebné uhradiť do 31. marca príslušného roka.

Členské príspevky

Zakladajúci členovia EnKS

 • Vstupný členský príspevok je stanovený podľa ich zakladateľských podielov, pričom 10% podielu predstavuje príspevok vo výške 1000 EUR,
 • Ročný členský príspevok je stanovený podľa ich zakladateľských podielov, pričom 10% podielu predstavuje členský príspevok vo výške 1000 EUR

Pridružení členovia EnKS:

 • ročný členský príspevok podľa stanovenej kategórie vo výške:
  • minimálne 100 EUR: právnická osoba, ktorá zamestnáva 100 a menej zamestnancov,
  • minimálne 1 000 EUR: právnická osoba, ktorá zamestnáva viac ako 100 zamestnancov.

Čestní členovia

Bez povinného členského príspevku.

Záväzná prihláška

Záväznú prihlášku resp. žiadosť o členstvo si môžete stiahnuť tu.
Údaje o nás

Energetický klaster západné Slovensko

záujmové združenie právnických osôb IČO: 37 840 436 DIČ: 202 293 0624
Poštová adresa

Energetický klaster

Starohájska 10 917 01 Trnava Slovenská republika
Bankové spojenie

Energetický klaster

Prima banka IBAN:  SK80 5600 0000 0010 7876 3002
Kontakt

Mobil +421 905 498 103

Mobil +421 908 767 825

Email