Aktivity

Plán práce na rok 2015

Úlohy

priebežne

 • vykonávať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v rámci klastra podľa požiadaviek členov;

IV. štvrťrok 2015

 • podieľať sa na organizácii 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť;

priebežne

 • spolupracovať pri realizácii akcií a prevádzke medzinárodného „Energetického klastra – CENTROPE“;

priebežne

 • spolupracovať pri realizácií nových projektov medzi TTSK – EÚ;

Predpokladáme v roku 2015 spustenie nových projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov a spracovania odpadov.

priebežne

 • zúčastniť sa výberových konaní uverejňovaných na internete v rámci projektov SR a EÚ;

Vyhodnotenie plánu práce za rok 2014

priebežne

 • vykonávať poradenskú činnosť v rámci klastra podľa požiadaviek členov;

Vyhodnotenie

V priebehu roka 2014 sme uskutočnili v rámci EnKS 13 registrovaných konzultácií zameraných na možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie a účasti v projektoch EÚ. Poradenská činnosť patrí aj naďalej medzi najúspešnejšiu a najvyhľadávanejšiu aktivitu EnKS.

IV. štvrťrok 2014

 • podieľať sa na organizácii 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť“;

Vyhodnotenie

EnKS sa spolupodieľal na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa uskutočnila dňa 23.10.2014 v aule Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave na Paulínskej ulici č. 16.

priebežne

 • spolupracovať pri realizácii akcií a prevádzke medzinárodného „Energetického klastra – CENTROPE“;

Vyhodnotenie

Podmienka udržateľnosti ukončeného projektu Inteligentná energia (ITE), t.j. zabezpečiť trvalú prevádzku medzinárodného „Energetického klastra – CENTROPE“ v úzkej spolupráci s EnKS, aj naďalej pretrváva. Naše aktivity spočívali v účasti na akciách CENTROPE.

priebežne

 • spolupracovať pri realizácií projektov medzi TTSK – EÚ;

Vyhodnotenie

EnKS spolupracoval na realizácii nasledujúcich projektov:

 1. „Introduction of Regional Energy Concepts“ – CEP-REC z operačného programu „Central Europe Programme“; partnermi sú všetky členské štáty strednej Európy,
 2. „Demonstration of Energy Efficiency and Utilization of Renewable Energy Sources through Public Buildings“ – CE-C5 z operačného programu „Central Europe Programme“; partnermi sú všetky členské štáty strednej Európy.
 3. „Smarter Cluster Policies for South East Europe“ – ClusterPoliSEE z operačného programu „South East Europe Programme“; partnermi sú všetky členské štáty juhovýchodnej Európy.
 4. „REACT – Renewable Energy & Efficiency Action“ – v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, ktorý je zameraný na oblasť obnoviteľných energií, energetickú efektívnosť budov a zvýšeniu kvalifikácie odborníkov pre  danú oblasť
 5. „Smart Net – Interregionálna sieť technologických centier – Add-On „Recycling SmartLab“ v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013; cieľom projektu je preverenie zámeru vytvorenia strednodobej realizácie špičkovej recyklačnej siete v Dunajskom priestore pre vybrané High Tech, respektíve vytvorenie štúdie realizovateľnosti.

priebežne

 • zúčastniť sa výberových konaní uverejňovaných na internete v rámci projektov SR a EÚ;

Vyhodnotenie

EnKS sa zúčastnil 2 výberových konaní bez úspešnej realizácie.

Ostatné aktivity EnKS v roku 2014:

 • prezentácia EnKS na záverečnom workshope projektu REACT, ktorý sa uskutočnil 11. decembra 2014 o 9:00 hod. v Hoteli EMPIRE, J. Hajdóczyho 11, Trnava;
 • príprava učebných textov v rámci projektu REACT pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave.

Záver:

Pozitívne závery práce EnKS:

 • účasť EnKS na medzinárodných aktivitách obnoviteľných zdrojov energie,
 • úspešná poradenská a vzdelávacia činnosť,
 • príprava nových projektov medzi TTSK a EÚ,
 • organizácia a účasť na workshopoch.

Negatívne závery práce EnKS:

 • nedoriešené financovanie klastrov zo štátnych financií.

Plán práce na rok 2014

V dňoch 11. – 12.12.2014 sa na Úrade TTSK uskutočnilo 7. zasadnutie  Správnej rady (per rollam), na ktorom bol predložený Plán práce EnKS na rok 2014.

Úlohy

priebežne

 • vykonávať poradenskú činnosť v rámci klastra podľa požiadaviek členov;

IV. štvrťrok 2014

 • podieľať sa na organizácii 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť;

priebežne

 • spolupracovať pri realizácii akcií a prevádzke medzinárodného „Energetického klastra – CENTROPE“;

priebežne

 • spolupracovať pri realizácií projektov medzi TTSK – EÚ;

Ide o projekty:

 1. „Introduction of Regional Energy Concepts“ – CEP-REC z operačného programu „Central Europe Programme“; partnermi sú všetky členské štáty strednej Európy,
 2. „Demonstration of Energy Efficiency and Utilization of Renewable Energy Sources through Public Buildings“ – CE-C5 z operačného programu „Central Europe Programme“; partnermi sú všetky členské štáty strednej Európy.
 3. „Smarter Cluster Policies for South East Europe“ – ClusterPoliSEE z operačného programu „South East Europe Programme“; partnermi sú všetky členské štáty juhovýchodnej Európy,
 4. „REACT – Renewable Energy & Efficiency Action“ z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013,
 5. „Smart Net – Interregionálna sieť technologických centier – Add-On „Recycling SmartLab“ z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

Tieto projekty sa nachádzajú v implementačnej fáze. Keďže bol EnKS ich spolutvorcom, bude sa aj naďalej aktívne podieľať na ich realizácii.

priebežne

 • zúčastniť sa výberových konaní uverejňovaných na internete v rámci projektov SR a EÚ;

Vyhodnotenie plánu práce za rok 2013

Na zasadnutí Správnej rady Energetického klastra – západné Slovensko bol v dňoch 11. – 12.12.2014 vyhodnotený plán práce na rok 2013, v rámci ktorého boli v roku 2013 rozvinuté aktivity v nasledujúcom rozsahu:

priebežne

 • vykonávať poradenskú činnosť v rámci klastra podľa požiadaviek členov;

Vyhodnotenie

V priebehu roka 2013 sme uskutočnili v rámci EnKS 15 registrovaných konzultácií zameraných na možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie a účasti v projektoch EÚ. Poradenská činnosť patrí aj naďalej medzi najúspešnejšiu a najvyhľadávanejšiu aktivitu EnKS.

IV. štvrťrok 2013

 • zorganizovať regionálny workshop pre TTSK so zameraním na analýzu možností tvorby obnoviteľných zdrojov energie;

Vyhodnotenie

EnKS sa spolupodieľal na realizácii workshopu v rámci projektu CEC5, ktorý sa uskutočnil dňa 9.7.2014 v hoteli Empire v Trnave.

priebežne

 • spolupracovať pri realizácii akcií a prevádzke medzinárodného „Energetického klastra – CENTROPE“;

Vyhodnotenie

Podmienka udržateľnosti ukončeného projektu Inteligentná energia (ITE), t.j. zabezpečiť trvalú prevádzku medzinárodného „Energetického klastra – CENTROPE“ v úzkej spolupráci s EnKS, aj naďalej pretrváva. Naše aktivity spočívali v účasti na akciách CENTROPE.

priebežne

 • spolupracovať pri realizácií projektov medzi TTSK – EÚ;

Vyhodnotenie

EnKS spolupracoval na realizácii nasledujúcich projektov:

Ide o projekty:1.  „Introduction of Regional Energy Concepts“ – CEP-REC z operačného programu „CENTRAL EUROPE programme“, partnermi sú všetky členské štáty Strednej Európy,

2. „Demonstration of Energy Efficiency and Utilization of Renewable Energy Sources through Public Buildings“ – CE-C5 z operačného programu „Central Europe Programme“;

3.  „ClusterPoliSEE Project – Smarter Cluster Policies for South East Europez operačného programu „SOUTH EAST EUROPE programe“; partnermi sú všetky členské štáty juhovýchodnej Európy.

4.  „REACT, ATMOS Code N00149“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko,

priebežne

 • zúčastniť sa výberových konaní uverejňovaných na internete v rámci projektov SR a EÚ;

Vyhodnotenie

Na základe výberového konania, ktoré EnKS vyhral, bol zrealizovaný projekt EÚ „Vypracovanie POSUDKOV na EXPERTÍZY na témy:

a)     Návrh „Databázy hodnotenia SKK v dlhodobej prevádzke JE“;

b)    Rozsah, obsah a štruktúry dokumentácie pre proces povoľovania dlhodobej prevádzky;

c)     Rozsah, obsah a štruktúry dokumentácie pre potreby prevádzkovateľa.

Ostatné aktivity EnKS v roku 2013:

 • príprava medzinárodnej vedeckej konferencie „Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť“ (16.10.2013);
 • prezentácia EnKS a Energetická efektívnosť využívania obnoviteľných zdrojov v rámci aktivít projektu  REACT na seminári „Vzdelávanie lektorov energetického poradenstva“. ktorý sa uskutočnil v dňoch 12.11. – 13.11.2013 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave;
 • príprava učebných textov v rámci projektu REACT pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave.

Záver:

Pozitívne závery práce EnKS:

 • účasť EnKS na medzinárodných aktivitách obnoviteľných zdrojov energie,
 • úspešná poradenská a vzdelávacia činnosť,
 • príprava nových projektov medzi TTSK a EÚ,
 •  organizácia a účasť na workshopoch,
 • realizácia projektov EÚ s finančným efektom.

Negatívne závery práce EnKS:

 • nedoriešené financovanie klastrov zo štátnych financií.

 

Zmluvy

Zmluva o podnájme

 

 

 

 

Údaje o nás

Energetický klaster západné Slovensko

záujmové združenie právnických osôb IČO: 37 840 436 DIČ: 202 293 0624
Poštová adresa

Energetický klaster

Starohájska 10 917 01 Trnava Slovenská republika
Bankové spojenie

Energetický klaster

Prima banka IBAN:  SK80 5600 0000 0010 7876 3002
Kontakt

Mobil +421 905 498 103

Mobil +421 908 767 825

Email